<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9101440001429477777\x26blogName\x3dAmirappm\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://amirappm.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3din\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://amirappm.blogspot.com/\x26vt\x3d-6198008404946862921', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
CHEERIO;
Posts
Profile
Link
Archives
Credits
+ follow
Jodoh Ideal?
Rabu, 09 September 201522.38 | 0 comment(s)

Yaa Allah,
Dekatkanlah aku dengan jodohku, tapi jauhkanlah dari perbuatan maksiat
Yaa Allah,
Pantaskanlah aku bagi jodohku dan pantaskanlah jodohku bagiku
Yaa Allah,
Jika menurutMu aku masih belum pantas dan belum siap bertemu jodohku,
Tolong simpan dan jaga dulu jodohku
Yaa Allah,
Pertemukan aku dengan orang yang mencintaiMu dan bisa membuatku menjadi orang yang lebih baik
Aamiin Ya Rabbal Aalamiin

Kalau boleh memilih jodohku siapa...............
Aku nggak akan milih he he.
Aku akan tetap menyerahkan pilihanku sama Allah

Katanya jodoh itu udah ditadirkan sama Allah
Pilihan Allah pasti yang terbaik
Mau bagaimana pun persepsi, pandangan, penilaian dari segala aspek, sisi, kategori manusia terhadap sesama manusia, mau pakai indera penglihatan, pendengaran, sampai indera ke enam pun,
pilihan Allah PASTI tetep yang terbaik.....

Teman saya bilang, rezeki dan jodoh itu memang sudah ditakdirkan
Tapi harus diusahakan
Rezeki emang Allah yang ngatur
Jodoh juga emang Allah yang menentukan
Tugas seorang manusia ya memantaskan dirinya
Untuk mendapat rezeki yang setimpal dengan usahanya
Dan untuk bertemu jodoh yang 'pantas' untuk dirinya.....

Dear jodoh idealku yang masih disimpankan Allah dengan baik,
Bagiku, jodoh idealku yang bisa menuntun & membimbing keluarganya kelak di jalan yang benar
Bisa mengimami keluarganya dengan lafal yang fasih
Mungkin kita masih sama-sama dalam proses.....
Insyaa Allah aku pun dalam proses menjadi jodoh idealmu
Mungkin masih makan waktu lama
Tapi............aku minta
Jangan berhenti berdoa agar kelak kita dipertemukan ketika kita sudah sama-sama pantas

Insyaa Allah


Salam,

(On progress) Jodoh Idealmu

Label: , ,